நமது இலக்கு தமிழில் 150 மதிப்பெண்கள்

TOP 100 LIST - ONLINEMANIA 100 DAY PLAN

ONLINEMANIA 100 DAY PLAN 2.0

Click the below link to get study materials, video classes and also to take test

"கடவுச்சொல்" பதிவுசெய்தவர்களின் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பப்பட்டு விட்டது

ONLINEMANIA 100 DAY PLAN

தினசரி தேர்வுகளுக்கான இணைப்புகள்

"சூரியனைப் போல் பிரகாசிக்க வேண்டுமென்றால்

சூரியனைப் போல் எரிந்து கொண்டேயிருங்கள்."

- டாக்டர் A.P.J..அப்துல் கலாம்

ஆறாம் வகுப்பு

முதல் நாள் பாடக்குறிப்புகள் - July 27th, 2018 (Friday)

 
ONLINEMANIA'S 100 DAY PLAN - TNPSC GROUP 2 GENERAL TAMIL FREE PREPARATION DAY ONE STUDY MATERIAL.JPG
ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் - முதல் பருவம் - இயல் 1
 
ONLINEMANIA'S 100 DAY PLAN - TNPSC GROUP 2 GENERAL TAMIL FREE PREPARATION DAY ONE VIDEO CLASS.JPG
ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் - முதல் பருவம் - இயல் 1

இரண்டாம் நாள் பாடக்குறிப்புகள் - July 28th, 2018 (Saturday)

 
ONLINEMANIA'S 100 DAY PLAN - TNPSC GROUP 2 GENERAL TAMIL FREE PREPARATION DAY TWO STUDY MATERIAL.JPG
ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் - முதல் பருவம் - இயல் 2
 
ONLINEMANIA'S 100 DAY PLAN - TNPSC GROUP 2 GENERAL TAMIL FREE PREPARATION DAY TWO VIDEO CLASS.JPG
ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் - முதல் பருவம் - இயல் 2

மூன்றாம் நாள் பாடக்குறிப்புகள் - July 29th, 2018 (Sunday)

 
ONLINEMANIA'S 100 DAY PLAN - TNPSC GROUP 2 GENERAL TAMIL FREE PREPARATION DAY THREE STUDY MATERIAL.JPG
ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் - முதல் பருவம் - இயல் 3
 
ONLINEMANIA'S 100 DAY PLAN - TNPSC GROUP 2 GENERAL TAMIL FREE PREPARATION DAY THREE VIDEO CLASS.JPG
ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் - முதல் பருவம் - இயல் 3

ஐந்தாம்   நாள் பாடக்குறிப்புகள் - July 31st, 2018 (Tuesday)

 
ONLINEMANIA'S 100 DAY PLAN - TNPSC GROUP 2 GENERAL TAMIL FREE PREPARATION DAY FIVE STUDY MATERIAL.JPG
ஆறாம் வகுப்பு - இரண்டாம் பருவம் - இயல் 1
 
ONLINEMANIA'S 100 DAY PLAN - TNPSC GROUP 2 GENERAL TAMIL FREE PREPARATION DAY FIVE VIDEO CLASS.JPG
ஆறாம் வகுப்பு - இரண்டாம் பருவம் - இயல் 1

ஆறாம் நாள் பாடக்குறிப்புகள் - August 1st, 2018 ( Wednesday)

 
ONLINEMANIA'S 100 DAY PLAN - TNPSC GROUP 2 GENERAL TAMIL FREE PREPARATION DAY SIX STUDY MATERIAL.JPG
ஆறாம் வகுப்பு - இரண்டாம் பருவம் - இயல் 2
 
ONLINEMANIA'S 100 DAY PLAN - TNPSC GROUP 2 GENERAL TAMIL FREE PREPARATION DAY SIX VIDEO CLASS.JPG
ஆறாம் வகுப்பு - இரண்டாம் பருவம் - இயல் 2

ஏழாம் நாள் பாடக்குறிப்புகள் - August 2nd, 2018 ( Thursday)

 
ONLINEMANIA'S 100 DAY PLAN - TNPSC GROUP 2 GENERAL TAMIL FREE PREPARATION DAY SEVEN STUDY MATERIAL.JPG
ஆறாம் வகுப்பு - இரண்டாம் பருவம் - இயல் 3
 
ONLINEMANIA'S 100 DAY PLAN - TNPSC GROUP 2 GENERAL TAMIL FREE PREPARATION DAY SEVEN VIDEO CLASS.JPG
ஆறாம் வகுப்பு - இரண்டாம் பருவம் - இயல் 3

ஒன்பதாம் நாள் பாடக்குறிப்புகள் - August 4th, 2018 ( Saturday)

 
ONLINEMANIA'S 100 DAY PLAN - TNPSC GROUP 2 GENERAL TAMIL FREE PREPARATION DAY NINE STUDY MATERIAL.JPG
ஆறாம் வகுப்பு - மூன்றாம் பருவம் - இயல் 1
 
ONLINEMANIA'S 100 DAY PLAN - TNPSC GROUP 2 GENERAL TAMIL FREE PREPARATION DAY NINE VIDEO CLASS.JPG
ஆறாம் வகுப்பு - மூன்றாம் பருவம் - இயல் 1

பத்தாம் நாள் பாடக்குறிப்புகள் - August 5th, 2018 ( Sunday)

 
ONLINEMANIA'S 100 DAY PLAN - TNPSC GROUP 2 GENERAL TAMIL FREE PREPARATION DAY TEN STUDY MATERIAL.JPG
ஆறாம் வகுப்பு - மூன்றாம் பருவம் - இயல் 2
 
ONLINEMANIA'S 100 DAY PLAN - TNPSC GROUP 2 GENERAL TAMIL FREE PREPARATION DAY TEN VIDEO CLASS.JPG
ஆறாம் வகுப்பு - மூன்றாம் பருவம் - இயல் 2

பதினொன்றாம் நாள் பாடக்குறிப்புகள் - August 6th, 2018 (Monday)

 
ONLINEMANIA'S 100 DAY PLAN - TNPSC GROUP 2 GENERAL TAMIL FREE PREPARATION DAY ELEVEN STUDY MATERIAL.JPG
ஆறாம் வகுப்பு - மூன்றாம் பருவம் - இயல் 3
 
ONLINEMANIA'S 100 DAY PLAN - TNPSC GROUP 2 GENERAL TAMIL FREE PREPARATION DAY ELEVEN VIDEO CLASS.JPG
ஆறாம் வகுப்பு - மூன்றாம் பருவம் - இயல் 3

பதினைந்தாம் நாள் பாடக்குறிப்புகள் - August 10th, 2018 (Friday)

 
ONLINEMANIA 100 DAY PLAN - DAY 15 STUDY MATERIAL PDF
ஏழாம் வகுப்பு முதல் பருவம் - இயல் 1
 
ONLINEMANIA'S 100 DAY PLAN - TNPSC GROUP 2 GENERAL TAMIL FREE PREPARATION DAY FIFTEEN VIDEO CLASS.JPG
ஏழாம் வகுப்பு முதல் பருவம் - இயல் 1

பதினாறாம் நாள் பாடக்குறிப்புகள் - August 11th, 2018 (Saturday)

 
ONLINEMANIA'S 100 DAY PLAN - TNPSC GROUP 2 GENERAL TAMIL FREE PREPARATION DAY SIXTEEN STUDY MATERIAL.JPG
ஏழாம் வகுப்பு முதல் பருவம் - இயல் 2
 
ONLINEMANIA'S 100 DAY PLAN - TNPSC GROUP 2 GENERAL TAMIL FREE PREPARATION DAY SIXTEEN VIDEO CLASS.JPG
ஏழாம் வகுப்பு முதல் பருவம் - இயல் 2

பதினேழாம் நாள் பாடக்குறிப்புகள் - August 12th, 2018 (Sunday)

 
ONLINEMANIA'S 100 DAY PLAN - TNPSC GROUP 2 GENERAL TAMIL FREE PREPARATION DAY SEVENTEEN STUDY MATERIAL.JPG
ஏழாம் வகுப்பு முதல் பருவம் - இயல் 3
 
ONLINEMANIA'S 100 DAY PLAN - TNPSC GROUP 2 GENERAL TAMIL FREE PREPARATION DAY SEVENTEEN VIDEO CLASS.JPG
ஏழாம் வகுப்பு முதல் பருவம் - இயல் 3

பத்தொன்பதாம் நாள் பாடக்குறிப்புகள் - August 14th, 2018 (Tuesday)

 
ONLINEMANIA'S 100 DAY PLAN - TNPSC GROUP 2 GENERAL TAMIL FREE PREPARATION DAY NINETEEN STUDY MATERIAL.JPG
ஏழாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் - இயல் 1
 
ONLINEMANIA'S 100 DAY PLAN - TNPSC GROUP 2 GENERAL TAMIL FREE PREPARATION DAY NINETEEN VIDEO CLASS.JPG
ஏழாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் - இயல் 1

இருபதாம் நாள் பாடக்குறிப்புகள் - August 15th, 2018 (Wednesday)

 
ONLINEMANIA'S 100 DAY PLAN - TNPSC GROUP 2 GENERAL TAMIL FREE PREPARATION DAY TWENTY STUDY MATERIAL.JPG
ஏழாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் - இயல் 2
 
ONLINEMANIA'S 100 DAY PLAN - TNPSC GROUP 2 GENERAL TAMIL FREE PREPARATION DAY NINETY VIDEO CLASS.JPG
ஏழாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் - இயல் 2

இருபத்தொன்றாம் நாள் பாடக்குறிப்புகள் - August 16th, 2018 (Thursday)

 
 

TNPSC GROUP 2 - பொதுத்தமிழ் இலவச பயிற்சிக்கான தேர்வு அட்டவணை

PDF வடிவில் பெற இங்கு க்ளிக் செய்யவும்

CLICK HERE

TO KNOW HOW TO PAY THE FEE ONLINE

ஆன்லைன் வகுப்பில் சேருவது எப்படி என தெரிந்து கொள்ள

TNPSC GROUP 2 - ONLINE CLASSES

(BASED ON SAMACHEER BOOKS)

 

MATHS CLASS

FEES : Rs. 1999/-

 

FULL CLASS

FEES : Rs. 3999/-

TNPSC GROUP 2 MATHS CLASS : Click here to login

FULL FREE ACCESS TO TNPSC GENERAL ENGLISH COURSE

NO SIGN UP REQUIRED TO ACCESS THIS COURSE...

BUT IF YOU WANT FREE COURSE LIKE THIS PLEASE SIGN UP....

WE WILL MAIL YOU SOME AMAZING COURSES TO YOU IN THE NEAR FUTURE....

 
 

TEST YOUR KNOWLEDGE 

 
 
teacher.png
 

Expert Teachers

Learn from top experts who are passionate about teaching.

 
 
forumimage.png
 

Online Support

Forums and Onlineworkshops enable you to stay on top of your competitive exam preparation

 
 
onthegolearningimage.png
 

On the Go Learning

Watch and Learn from your Computer, Tablet or Mobile devices anywhere, anytime

 
 
skill gap image.png
 

Close Skill Gaps

Stay current with Education and Technology and be more Productive

 
 
more for you - skull image.png
 

More For You

Courses for all levels cover in-depth skills, creative techniques, learning strategies and more

 
 
testimage.png
 

24/7

Learning Resources ( Online Tests, Quizzes, etc ) available on demand, around the clock

WHY CHOOSE US?

ENHANCED TRAINING FOR COMPETITIVE EXAM ASPIRANTS AND SCHOOL STUDENTS

WITH THE AID OF TECHNOLOGY