TNTET TEST SERIES - 2019

 DAYPORTION TEST LINK
 01ஆறாவது தமிழ் (பழையது) முழுப்புத்தகம்(100 கேள்விகள்) & குழந்தை வளர்ப்பு மற்றும் கற்பித்தல்(50 கேள்விகள்)CLICK HERE
(COMMON FOR PAPER 1 & 2)