பத்தாம் வகுப்பு தமிழ்(புதிய சமச்சீர்)

பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் - முதல் பருவம்
பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் - இரண்டாம் பருவம்
பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் - மூன்றாம் பருவம்

பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் - முதல் பருவம்

ONLINE TEST WITH INSTANT RESULTS & INSTANT RANKING

பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் - முதல் பருவம் - தேர்வு

QUESTION PAPER PDF - DOWNLOAD

பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் - முதல் பருவம் வினாத்தாள்

பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் - இரண்டாம் பருவம்

 இயல் பொருளடக்கம் இணைப்புகள்
4 இசையமுது

பழமொழி நானூறு

மகள் இந்திராவுக்கு நேரு எழுதிய கடிதம்

ஊர்த்திருவிழா - ஒரு கலைவிழா
 PDF
5 சித்தர் பாடல்

தாகம்

இளமையில் பெரியார் கேட்ட வினா

தங்கமாம்பழம் சூட்டுக்கோலும்
  PDF
6
புறநானூறு

திண்ணையை இடித்துத் தெருவாக்கு!

தேசியம் காத்த செம்மல்

எது பெரிய உண்மை?
  PDF
பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் - இரண்டாம் பருவம் - தேர்வு

​பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் - மூன்றாம் பருவம்

 இயல் பொருளடக்கம் இணைப்புகள்
7 திருக்குறள்

செய்யும் தொழிலே தெய்வம்

கல்லிலே கலைவண்ணம்

சாதனைப் பெண்மணி மேரிகியூரி
 PDF
8 தனிப்பாடல்

அந்தக் காலம் இந்தக் காலம்

தயக்கம் இன்றித் தமிழிலேயே பேசுவோம்

நாடும் நகரமும்
  PDF
9
குற்றாலக் குறவஞ்சி


மரமும் பழைய குடையும்


எது பண்பாடு?


வணக்கம் ஐயா!


மொழி விளையாட்டுகள்
  PDF
பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் - மூன்றாம் பருவம் - தேர்வு
பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் - முழுத்தேர்வு